• +421 905 611 132
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Try without registration

Calculation of project and engineering activities

For registered users

Calculation of project and engineering activities

Project engineering

The procedure of price determination is a process inside which are cash equivalents assigned to the chosen evaluated objects. It is very important to make difference between the terms price and value. In practice often happen that mentioned terms are mix up. Price is the term used for the demanded, offered or settled up cash amount for goods or services. Price has to have a relationship to the value, what they considered others.
Value is not representing automatically the demanded, offered or settled up price. It is an economic category, expressing the financial relationship between goods and services, which can be bought. This is an estimated value. According to the economic theory value represent benefit which is represented by ownership of specific good or services; on the date on which the estimation of the value does. There are many types of values depending on the specific definition for example material value, general value, lucrative value, cost value, market value etc.
Aggregated technical and economic indicators make the calculation of estimated construction price possible. They represent an aggregated price for the realization of building unit given in terms of building constructions €/1 m, €/1 m2, €/1 m3. The specific constructions are divided to groups and they could be identifying by name and by classification code.
The dissertation was built on and processed in accordance with the instructions given, and therefore all conditions are considered as fulfilled. This thesis contributes to the development and enrichment of economic sciences and disciplines of branches of economics and management (building industry) by creation of methodology of updating and creation of aggregated technical and economic indicators in current Slovak economic environment and in market economy conditions. This thesis might also serve as further benefit for real solutions in the related field, for example in a preparation process of new development projects.

Indicative valuation of buildings

Orientačné oceňovanie stavebných objektov je jednoduchý a rýchly spôsob určenia predbežnej orientačnej ceny stavebného objektu, ktorý sa vypracúva v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavby.
Princípom orientačného oceňovania stavieb je porovnanie dvoch stavebných objektov. Jedného, ktorého cenu poznáme a nazývame ho porovnávací objekt a ďalšieho, ktorého cenu potrebujeme určiť a nazývame ho ohodnocovaný objekt. Na základe podobnosti týchto objektov pomocou rozpočtových ukazovateľov určíme cenu ohodnocovaného objektu.
Rozpočtové ukazovatele sú najvhodnejším nástrojom na zistenie orientačnej výšky ceny stavebných objektov. Informujú o pomere ceny k m3 obstavaného priestoru stavebného objektu, príp. k inej vhodne zvolenej mernej jednotke.
Rozdiely medzi porovnávacím a ohodnocovaným objektom zohľadňujeme koeficientmi používanými na úpravu ceny stavebného objektu.
Princíp orientačného oceňovania môžeme aj jednoduchšie vyjadriť na nasledujúcom obrázku: →
Objekt A je ohodnocovaný objekt, ktorého cenu chceme určiť a objekt B je porovnávací objekt, ktorého cenu na 1m3 poznáme.
Výpočet orientačnej ceny pomocou rozpočtových ukazovateľov si vyžaduje iba základné informácie o oceňovanom objekte, ktoré sú známe už v začiatočných etapách prípravnej fázy. Je potrebné poznať účel stavebného objektu a jeho konštrukčno-materiálovú charakteristiku. Na základe týchto informácií sa objekt zatriedi podľa Jednotnej klasifikácie stavebných objektov (zatriedenie používané do roku 2001; má väčšiu vypovedaciu schopnosť o charaktere objektu, preto sa pre niektoré zdroje rozpočtových ukazovateľov naďalej používa) alebo Klasifikácie stavieb (zatriedenie používané od roku 2002), čo uľahčuje jednoduchšie priradiť a zabezpečiť podobnosť ohodnocovaného objektu s porovnávacím.
Treba taktiež poznať rozsah stavebného objektu v m3 obstavaného priestoru alebo m2 zastavanej plochy, pretože cena sa potom vypočíta ako súčin počtu merných jednotiek objektu a príslušného cenového ukazovateľa na m. j. objektu.

Postup výpočtu orientačnej ceny stavebného objektu

Stanovovanie ceny je činnosť, kedy je určenému predmetu, súboru predmetu a pod. priraďovaný peňažný ekvivalent. Je pritom treba rozlišovať pojmy cena a hodnota. V praxi sa tieto termíny často zamieňajú pri rôznych použitiach.
Hodnota nie je skutočne zaplatenou, požadovanou alebo ponúkanou cenou. Je to ekonomická kategória, vyjadrujúca peňažný vzťah medzi tovarom a službami, ktoré možno kúpiť. Jedná sa o odhad. Podľa ekonomickej koncepcie hodnota vyjadruje úžitok, prospech vlastníka tovaru alebo služby k dátumu, ku ktorému sa odhad hodnoty robí. Existuje rada hodnôt podľa toho, ako sú definované (napr. vecná hodnota, všeobecná hodnota, výnosová hodnota, atď.), pritom každá z nich môže byť vyjadrená odlišne.
Rozpočtové ukazovatele pre stanovenie orientačnej ceny stavebného objektu vyjadrujú ceny skupín stavebných objektov príslušného odboru, prepočítané na vhodnú mernú jednotku, spravidla na m3 obstavaného objektu. Sú identifikované názvom, zatriedením do číselníka podľa KS a určené jednotkovou cenou podľa publikovaných zdrojov.
Spracovanie výpočtu orientačnej ceny objektu možno zhrnúť do nasledujúcich krokov:
1. krok: Zatriedenie oceňovaného stavebného objektu podľa JKSO resp. KS
2. krok: Vyhľadanie príslušného cenového ukazovateľa na mernú jednotku objektu podľa zatriedenia
3. krok: Výpočet rozsahu oceňovaného stavebného objektu vyjadreného vo vhodných merných jednotkách podľa STN 73 4055
4. krok: Výpočet orientačnej ceny stavebného objektu podľa vzťahu:

OCSO = QSO . RU

  pričom:
OCSO je orientačná cena stavebného objektu,
QSO – rozsah stavebného objektu v merných jednotkách objektu,
RU – rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku objektu.

 

Rozsah stavebného objektu (QSO) určuje počet merných jednotiek oceňovaného stavebného objektu (plocha v m2, objem v m3) vypočítaný podľa technickej normy STN 73 4055 (Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov). Typ mernej jednotky (plocha alebo obstavaný priestor) porovnávacieho objektu je stanovený na základe merných jednotiek, v ktorých bol zostavený vybraný rozpočtový ukazovateľ.
Účelom stanovenia rozsahu podľa zásad normy STN 73 4055 je zabezpečiť jednotný spôsob merania výpočtu merných jednotiek pozemných stavebných objektov počas ich projektovania, realizovania aj užívania.
Základný obstavaný priestor sa v zmysle ustanovení normy vypočíta ako súčet obstavaných priestorov jednotlivých stavebne odlišných častí pozemného stavebného objektu podľa vzťahu:

Op = Oz + Os + Ov + Ot

  pričom:
Op je základný obstavaný priestor,
Oz – obstavaný priestor základov,
Os – obstavaný priestor spodnej časti objektu,
Ov – obstavaný priestor vrchnej časti objektu,
Ot – obstavaný priestor strechy,
Od základného obstavaného priestoru sa ďalej neodpočítavajú:
- otvory a výklenky v obvodových múroch
- loggie a zapustené závetria
- prieduchy a svetlíky do 6 m2 vnútornej pôdorysnej plochy
Do základného obstavaného priestoru sa zároveň nezapočítavajú:
- rímsy a atiky
- nadstrešné murivo